Đại hội toàn quốc Hội KC và CNXDVN lần VI (nhiệm kỳ 2010-2015)

Đại hội toàn quốc Hội KC và CNXDVN lần VI (nhiệm kỳ 2010-2015)

12/09/2011


 1/ Phần Hội thảo sẽ bao gồm 03 báo cáo chuyên đề của các lĩnh vực XD, GT và Thuỷ lợi:
- Những thành tựu của KC thép trong hai thập kỷ hội nhạp và mở cửa: GS.TS. Đoàn Định Kiến và PGS.TS. Phạm Văn Hội trình bày;
- Quá trình áp dụng và phát triển KC và CNXD cầu dầm BTCTDUL ở VN - PGS.TS. Phạm Gia Nải trình bày;
- Giới thiệu một số công nghệ mới trong XD các CT thuỷ lợi, thuỷ điện ở VN - PGS.TS. Đỗ Văn Hứa trình bày.

2/ Phần Đại hội: 
- Khai mạc;
- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2005-2010 và Phương hướng nhhiệm kỳ mới 2010-2015;
- Công bố khen thưởng,
- Bầu BCH Hội, lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới
- Thông qua nghị quyết đại hội.
- Dự tiệc đứng.