Thiết kế cảnh quan & Đô thị

Tại HD E&C, chúng tôi cân nhắc nhiều quan điểm khác nhau và sử dụng nhiều kỹ năng tạo ra cấu trúc không gian ấn tượng và hấp dẫn cho những khu đô thị hiện hữu và khu đô thị mở rộng, dựa trên những tính toán về lợi ích cũng như nhu cầu của cộng đồng dân cư lân cận, và các đối tượng sử dụng khác nhau.
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI GỒM:
  * Nghiên cứu & đánh giá hiện trạng
  * Nghiên cứu khả thi & lập nhiệm vụ thiết kế
  * Quy hoạch tổng mặt bằng & thiết kế
  * Quy hoạch & Phân tích tác động môi trường & sinh thái
  * Thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Home